Af Feng Shui Master Torben Hecksher
København den 21. maj 2012

FENG SHUI – Forebygge eller helbrede?

Det sker desværre alt for ofte, at jeg tilkaldes på et tidspunkt, hvor min hjælp nødvendigvis må blive en form for helbredelsesproces, en afhjælpning, og ikke en forebyggende hjælp, som jo altid må være at foretrække.

Feng Shui kan anvise løsninger på de fleste problemer, men afhjælpningsløsninger vil aldrig kunne stå mål med et hus, lejlighed, administrationsbygning, fabrik o.l., som er opført og indrettet efter Feng Shui principperne.

For eksempel vil en indgang i nord vĂŚre katastrofal for en virksomhed der lever af besøgsantallet, fordi energi fra nord fremmer ro og stilhed. Beboerne i en bolig uden et vestområde vil opleve, at familiesammenholdet smuldrer – ikke ligefrem det de fleste familier drømmer om.

Eksemplerne illustrerer vigtigheden af at kende stedets energi, fordi konsekvenserne kan være ret så ubehagelige. Alt i universet er energi, og energi søger naturligt efter balance – forudsætningen for al form for succes. Når der er energibalance i virksomheden eller boligen er alt som det skal være. Forretningen har succes og privatlivet blomstrer. Det er når energierne ikke kan finde sin naturlig balance, det går galt, og jo større ubalance jo voldsommere konsekvenser.

De fleste situationer forårsaget af ubalancer kan imidlertid løses, eller rettere sagt afhjælpes, fordi både manglende og for meget energi kan reguleres ved hjælp af 5-elementerne, og det er præcis det feng shui kan – genskabe energibalancen ved at justere stedets energier.

Men det allerbedste ville jo være, hvis bygningen og lejligheden fra starten var opført med indgangsdøren rigtigt placeret og vestfamilieområdet passende repræsenteret.

Her kommer arkitekten ind i billedet, som et helt naturligt første led i byggeprocessen. Det er mit håb, at denne artikel vil medvirke til at skabe øget interesse blandt arkitekter og bygherrer for Feng Shui`s mange muligheder. Flere og flere kollegaer i udlandet har fået øje på, og benytter sig i stigende grad af feng shui ́s enestående muligheder i byggerier.

Feng Shui er en ca 6000 år gammel kinesisk livsfilosofi, baseret på, videnskab, mytologi og kontinuerlige iagttagelser over adskillige tusind år.

Efter nøje studier af Jorden, Planeterne og det omgivende Univers – herunder målinger af universets mange forskellige tidscyklus – lige fra sekunder op til 180 år – var kinesernes teori, at

– Intet er konstant
– ALT er i bevĂŚgelse 
– Masse består af energi (E = MC2)
– Magnetisme influerer på mennesker.

Ud fra denne teori opfattede kineserne menneskene som omvandrende antenner. Konstant modtagende energier fra det ydre rum og de nære omgivelser. Energier som bearbejdes og returneres til vore fjerne og nære omgivelser. Jo flere positive energier der modtages jo flere positive energier udsendes. En selvforstærkende positiv energicirkel er opstået.

Det samme gør sig – med modsat fortegn – gĂŚldende for negative energier.

Energierne viste sig at havde forskellige egenskaber, og kineserne grupperede dem efter egenskaber i en af de ialt fem kategorier, som vi idag kender under navnet

5 elementerne:
vand, trĂŚ, ild, jord og metal

Fra langvarige iagttagelser – vi taler om adskille århundreder måske tusinder – vidste kineserne, at hver af 5 elementerne var knyttet til et eller flere af verdenshjørnerne, og at energierne i de 8 verdenshjørner har forskellig indvirkning på os.

Vi påvirkes således af forskellige energier alt efter hvor vi befinder os i forhold til verdenshjørnerne.
I vores bolig, i vores haver eller på vort arbejde. Og det er altid verdenshjørnerne set i forhold til centrum der hvor vi opholder os.

Jo længere ophold i det pågældende område jo større påvirkning fra de herskende energier.

Derfor er en rigtig placering af både seng /sovevĂŚrelse (8 timer) og kontor/ arbejdsplads/skrivebord (7 – 8 timer) vigtig. Det er f.eks ikke ligegyldigt om bestyrelsesformandens kontor er i Nord Vest eller Nord Øst.
På hvilke områder vi påvirkes ved ophold i de forskellige verdenshjørner fremgår af skemaet.

Boligens(eller virksomheden/Banken/supermarkedet) plan og indretning har således afgørende indflydelse på beboernes energi, og dermed også på deres trivsel.

En rund eller ottekantet grundplan er perfekt. Energierne er i fuld balance og harmoni. Ingen energi er under- eller overreprĂŚsenteret.

Runde eller ottekantede bygninger/lejligheder er imidlertid sjÌldne, og en kvadratisk bolig er den nÌstbedste løsning.

De fleste boliger/bygninger har imidlertid en anden udformning.
Nogle er regtangulære, (“skotøjsæske”- eller “støvleæske”-formet) andre L-, U-, E- eller måske V-formet. Disse boliger/bygninger kan give beboerne problemer, og verdenshjørneorienteringen, set ud fra centrum i boligen/ bygningen, bestemmer hvilke.

Energiernes forskellige tilstedeværelse, alt efter grundplanen, kan ses på følgende tegning.

Eksemplerne illustrerer energiernes forskellige tilstedeværelse og dermed forskellige indvirkning på beboerne/medarbejderne i de tre forskellige grundplaner.

I vinkekhuse, eller u-, e- og v-formede, kan et eller flere energiområder være helt eller delvis manglende. Så voldsomme ubalancer har ofte dramatiske følger.

Nedenstående viser et eksempel på helt eller delvis manglende energiområder i NV, N og V.

Både manglende og overrepræsenterede energier medfører ubalance i de berørte områder. Jo større ubalancejo større påvirkning.

Kineserne observerede endvidere, at energierne påvirker hinanden indbyrdes, og at samme energi kan have positiv effekt på nogle energier og negativ effekt på andre.

Med alle disse opdagelser blev kineserne i stand til at afhjĂŚlpe energimĂŚssige ubalancer og de dermed forbundne uhensigtsmĂŚssige indflydelser.
Dette er netop Feng Shui`s genialitet.

Det hele blev senere samlet i et omfattende sĂŚt af regler, hvoraf

5-ELEMENTERNE & 5-ELEMENT-REGLERNE, FORMER
FARVER
LYS
LYD
YIN YANG

er nogle af de vigtigste grundpiller i Feng Shui lĂŚren.

En nøje gennemgang af ovenstående vigtige Feng Shui begreber vil føre for vidt. Jeg vil derfor nøjes med en kort gennemgang for at illustrere begrebernes betydning og anvendelsesområder, idet jeg for god ordens skyld skal poientere, at jeg benytter mig af den såkaldte “kompasmetode”, som mange års erfaring har vist sig at give mig de bedste og mest prĂŚcise resultater.

5-ELEMENTERNE & 5-ELEMENT-REGLERNE

ILD, JORD, METAL, VAND OG TRÆ er de fem elementer.
De fem elementer indvirker på hinanden efter bestemte regler, enten via en støttende cyklus eller via en kontrollerende cyklus:

Den støttende cyklus følger altid cirklen i pilenes retning, og illustrerer at elementerne i den viste rækkefølge understøtter det næste element. Vandenergi støtter således træenergi som igen støtter ildenergi. Omvendt lever træenergien af vandenergi, og træenergi vil derfor være istand til at

 

“opsuge” eller formindske en uønsket virkning af for meget vandenergi. Og så fremdeles ydercirklen rundt.

Den kontrollerende cyklus følger altid pilene inde i cirklen. Vandenergi kontrollerer “destruerer” Ildenergi og ildenergi kontrollerer metalenergi. Denne metode bruges hvor uønsket energi søges (destrueret) fjernet.

Metoderne kan anvendes samtidig. Uønsket ildenergi kan således bekæmpes ved hjælp af både tilførsel af vandenergi og jordenergi.

De fem elementer er knyttet til de otte verdenshjørner i en ganske bestemt orden, og såvel denne orden som hvilke områder af vores liv de forskellige 5- elementer berører, ses af nedenstående illustration:

Også farver og faconer er knyttet til 5-elementerne, og begge dele kan bruges som regulator til at fremhæve eller dæmpe energierne og deres indvirkning på os. Vores organer og krop er tæt forbundet til 5-elementerne, og vores helbred og sundhed påvirkes af dagligdagens tilstedeværende energier. Jo længere ophold desto større påvirkning. Derfor har korrekt placeret soveværelse og arbejdsplads en central betydning.

Farver er en væsentlig del af læren om feng shui. Farverne er forbundet til 5- elementerne (se illustration) og kan i lighed med disse anvendes både i en støttende og en kontrollerende cyklus. Ved anvendelse af farver i støttende rækkefølge fås et meget fokuseret indtryk, med fokus på de egenskaber som knytter sig til den/de farve(r) der vælges som hovedfarve. Ved anvendelse af farverne i kontrolleret orden vil helhedsindtrykket fremstå som udpræget homogent og afbalanceret.

Anvendelse af farver til at skabe og understøtte ønskede energier (egenskaber) er et vigtigt redskab, som feng shui bl.a også anvender i forbindelse med sygdomsafhjælpning/forebyggelse og kostsammensætning.

Madeksemplerne kan tilføjes mange flere forslag blot farveskalaen holdes indenfor de enkelte elementfarver. Støttende farver omfatter også kontrollerende farver.

Former spiller en stor rolle i Feng Shui. Til hver af 5-elementerne knytter sig en form.
En smal spids pyramidefacon er knyttet til ildelementet. En stÌrk opflammende opadrettet energi. Jordenergiens form er kvadratisk. En bastant og vandret roterende energiform. Metalenergiens facon er rund, og energien indadrettet. Vandenergien er rolig og nedsivende, og har vands bølgeform. TrÌenergien er optimistisk og udadrettet. Formen er regtangulÌr. Se illustration.

Former anvendes, analogt med både farver og elementerne, til at forstærke eller hæmme ønskede/uønskede energiers virkning.

Eksempel
Lad os antage der planlægges opført en bygning, hvor mange mennesker vil komme, og hvor succes, energi og offentlighedens bevågning er nødvendig. Her vil en passende mængde ildenergi umiddelbart være en absolut nødvendighed. Faktisk kunne en lille overvægt af ildenergi være hensigtsmæssig, men dog ikke så meget mere, at succesen kammer over og bliver til fiasko og offentlig skandale. Syd og ildenergi vil være kodeordene. En sydindgang måske kombineret med en passende del af arealet beliggende syd for den samlede bygnings centrum ville være nærliggende overvejelser. Andre overvejelser kunne være tilførsel af støttende energier i form af træenergi. Indgang i øst, måske sydøst, kunne være en anden mulighed i kombination med en passende del af arealet placeret syd for centrum. Røde farvenuancer understøttet af grønne ville fremme formålet. Ligeså en passende god kraftig belysning. Træer af typen cypres, grantræ, der begge i facon har ildenergiform

og samtidig i sagens natur er (understøttende) træenergielementer, vil være velegnede parametre. Det samme vil gælde for døde trægenstande med ildenergiens høje slanke pyramidefacon eller træelementets høje regtangulære facon. Og så fremdeles.

Yin Yang begrebet vil være de fleste arkitekter velkendt. Yin yang balance benyttes i byggerier til at skabe og opnå den/de til formålet ønskede balancer (stemning) til opnåelse af maksimal mulighed for en fuld udnyttelse af byggeriets mange funktioner. Lys contra skygge, effektivt arbejdsklima contra hyggestemning, store rum contra små rum, højloft contra lavloft o.s.v.

De Fem Dyr Begrebet stammer fra den kinesiske mytologi og henviser til de 5 dyr: Slangen, Skildpadden, Dragen, Phønixen og Tigeren. Dyrene er symbolske og kan meget kort forklares således:

Som slangen i midten (dig selv) bør du altid sørge for at have skildpadden (skjoldet) i ryggen, dvs din ryg skal være beskyttet. Sid/sov så vidt muligt ikke med ubeskyttet ryg mod åbent rum. Det vil medføre en vis uro og utryghed (hvem mon kommer?).

Når du ser mod indgangen, bør de høje og højt placerede ting være anbragt på din venstre side (dragesiden), og lave ting på din højre side (tigersiden). Hav altid godt og frit udsyn (fuglen Phønix svæver langt forude for at kunne opfatte eventuelle overraskelser og rapportere tilbage til slangen (dig).

At placere en medarbejder så vedkommende har udsigt mod væggen og ryggen udækket burde være bandlyst. En sådan placering kan aldrig medføre hverken glade, optimistiske eller energiske mennesker.

Der er således mange ting der skal iagttages, hvis de helt optimale forhold skal opnås.

Hvor skal hovedindgangen være. Hvor skal den administrerende direktør og bestyrelsesformandens kontorer placeres? Reklameafdelingen, bogholderiet, salgs- og indkøbsfolkene, soveværelse, børneværelser, stue og så videre? Er det vigtigt, at der kommer mange kunder i butikken, eller skal der være fred og ro til kreativ tænkning? Har vi brug for gode offentlige relationer?

Det er mit håb, at denne artikel vil være medvirkende til at øge interessen for Feng Shui, både hos arkitekter, bygherrer og alle andre der er beskæftiget med byggeri. Herved kunne helbredelse hen ad vejen erstattes med en egentlig forebyggelse, til gavn og glæde for alle de mennesker der til daglig er under indflydelse af bygningernes energier.

Det er jo en grund til, at den verdensberømte kinesiske arkitekt I.M.Pei`s byggerier altid er i overensstemmelse med feng shui. OgsĂĽ BIG – Bjarke Ingels Group har søgt Feng Shui rĂĽdgivning.